Disclaimer
Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Vuurwerkcrew.nl en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

– Vuurwerkcrew.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Vuurwerkcrew.nl te weigeren of te ontnemen.

– Vuurwerkcrew.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Vuurwerkcrew.nl, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

– Vuurwerkcrew.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

– Vuurwerkcrew.nl aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Vuurwerkcrew.nl website.

– Vuurwerkcrew.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

– Vuurwerkcrew.nl spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, fotos, ilustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, software, merken, logos en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

– Vuurwerkcrew.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

– Indien en voorzover Vuurwerkcrew.nl beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Vuurwerkcrew.nl deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

– Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf toestemming heeft gekregen van Vuurwerkcrew.nl.

Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK.